Manifest

 Manifest

Vi er ved et nulpunkt

Få af os havde hørt om corona før 2019, men denne virus, har været anledning til en omvæltning af hele vores hverdag og samfund. Ingen af os har vidst, hvordan vi skulle forstå, eller håndtere denne nye situation. Den var ny for alle, i hele verden. Men vi så alle en mærkbar ændring, ikke kun i måden vores hverdag fungerede, men også i den måde den demokratiske magt blev forvaltet.

Vi anerkender at der har været brug for at iværksætte nogle tiltag, i forhold til håndteringen af corona. Men håndteringen af hele situationen, har været elitær og præget af den magtarrogance, som har været en voksende tendens i vores samfund, i mange år. På den ene side lyser den røde lampe, allerede ved regeringens mørklægning af vigtige politiske processer, sjusk- og hastelovgivning, envejskommunikation til borgerne og en epidemilov der giver staten hidtil uanede beføjelser over vores hverdag, samfund og endda vores krop. På den anden side ringer alle øvrige alarmklokker, når man kigger på alle de nyere love om øget overvågning, registrering og kontrol med borgerne, samt det pres som regeringen helt åbnelyst lægger på frihedsrettighederne, især under coronakrisen.

 

Vores protest i Men In Black startede småt, på Axel Torv. Protesterne udsprang af behovet for at lave larm. Larm fordi vores personlige friheder er under pres, men også fordi vi har fået nok af politisk magtarrogance. Vi kunne se hvordan andre demonstrerede hver uge, uden at blive hørt. Medierne ignorerede folkets opråb, mens politikerne uden videre trak forhastede lovgivninger ned over hovedet på os alle. Vores hverdag er blevet frarøvet os og der svares nedgørende og tvetydigt på de mange spørgsmål, som der stilles til den siddende regering. Ikke kun fra folket, men også fra oppositionen. Når folket ikke høres og lovgivningen ikke giver mening, så må man forvente at folket siger fra. Derfor gik vi på gaden med en larm, som tiltrak mange af dem der føler sig under pres, latterliggjort og hånet, når de stiller kritiske spørgsmål til tingenes tilstand. Jo større denne protestbevægelse er blevet, jo større er behovet for at formulere et statement, omkring hvad vi står for.

 

Vores fællesskab er nyt. Ingen kendte hinanden før Axel Torv. Men de kontinuerlige protester, tvang os til at få konkretiseret protesternes essens. På trods af kritik om manglende klarhed om vores visioner, har vi gjort tingene i et naturligt tempo. Denne bevægelse er ikke opstået på et kollegieværelse eller bag et skrivebord. Protesterne har samlet folk, som kommer fra forskellige hjørner af det danske samfund, men som har det tilfælles at de har FÅET NOK. I denne situation, hvor regeringen har lammet al kritik, har vi i fællesskab følt et behov for at sige fra.

 

Vi har aldrig påstået at kunne se fremtiden eller nogen større plan. Men vi er gået sammen, i protest, imod den retning som vores den siddende regering, har dikteret os igennem under krisen. En retning der har båret præg af tvang, magtfuldkommenhed, arrogance, forhøjet straf til kritik af coronapolitikken og flere potentielle grundlovsbrud. Vi er gået på gaden, fordi vi synes at behovet for at kritisere regeringen og den retning vores samfund er på vej imod, aldrig har været større og mere nødvendig.

 

Vi mener at der er noget fundamentalt galt med forvaltningen af magten i vores samfund. Coronakrisen har tydeliggjort mange af de tendenser som mange har kritiseret i årevis, og vist hvor fjern magten egentlig er, fra den enkelte borger. Derfor er dette et NULPUNKT, hvor modstanden mod de elitære tendenser, samles under ét folkeligt banner. Dette nulpunkt, som corona nedlukningsperioden har skabt, skal være springbrættet til kampen for et alternativt Danmark. Corona modstanden har bragt folk sammen fra forskellige dele af Danmark, som har været utilfredse med forskellige tendenser i samfundet, men nu har fundet en fælles platform at stå sammen, om en ny samlet systemkritik. En ny retning, hvor folkestyret ikke sættes ud af kraft, ved politisk magtarrogance, styret af forældede ideologier og skjult lobbyisme.

 

Hvad står vi for?

Først og fremmest skal det siges højt og tydeligt for enhver, at Men In Black ikke kun består af mænd. Vi står for ideen om det frie menneske. Vi er samlet under Frihedsbanneret. Frihed er det gennemgående element for vores bevægelse, og baggrunden for at vi siger nej til Kontrol- og

Overvågningsstaten

Vores bevægelse er for alle frihedselskende individer, som gerne vil stå under samme banner, der forener alle mennesker uanset kønsmæssig, etnisk eller (ikke)religiøs baggrund. Vi er imod alle ekstreme ideologier, som vi anser for at være et levn fra det forrige århundrede og redskaber til opsplitning af folket. Vores politiske aspirationer udspringer af demokratiske friheds- og menneskerettigheder. Det er, når disse rettigheder krænkes og gradbøjes, for hvilken som helst borger i vores samfund, at vores kamp er relevant.

Vi mener at frihed er fundamentet for enhver borgers lykke, i et frit samfund. Mennesket skal være frit til at vælge egne værdier, ytre sig frit, samt bevæge sig frit i samfundet. Den personlige frihed skal ikke lide last ved deltagelse i samfundet.

 

Den personlige frihed, gælder også retten til selv at vælge, tænke og handle, ud fra principper man selv har valgt. Selvfølgelig findes der begrænsninger og ansvar. Men under frihed, gælder også den frie ret til selv at drive erhverv og forsørge sig selv.

 

Alle har ret til muligheden for at kunne forsørge sig selv, eller som minimum ret til et værdigt liv, med de muligheder vores rige samfund har. Systemets behov for overlevelse, må aldrig sættes over individets.

 

Vi har mistet tiltroen til et politisk system, som ikke længere tjener folkets interesse, men enten sine egne politiske dagsordener, finansielle lobbyinteresser eller politikernes personlige karriereambitioner. I et demokratisk samfund, skal store beslutninger, som vedrører indskrænkninger i befolkningens Grundlovssikrede rettigheder, ikke forhastes igennem. Debatten skal ikke forties, når det gælder politiske beslutninger, der ændrer på vores fundamentale rettigheder. Opposition og kritiske stemmer, som stiller spørgsmålstegn ved en regerings forklaringer og politikker, skal tages alvorligt.

 

Visionen for os, som et frihedselskende fællesskab, er kærlighed til medmennesket og et positivt fællesskab og sammenhold, uden politikernes splittende diktering af befolkningen. Regeringen og det politiske system har længe stigmatiseret befolkningsgrupper, for at føre deres kontrol og overvågningspolitikker igennem.

 

Vi er imod opdeling af borgerne ud fra hvilken som helst baggrundsmæssig faktor. Det gælder friheden, at kvinder skal være frie til at træffe egne valg og være ligestillede borgere i samfundet, på lige fod med mænd. Det samme gør sig gældende for ens etniske baggrund. Der er ingen forskel på borgerne i dette samfund, som vælger vores fælles værdier til. Vi accepter ikke racisme i nogen former. Men In Black er en folkelig bevægelse, som retter fokus mod magthaverne og deres forsøg på at opsplitte befolkningen.

 

Vi forener folket og retter fokus på vores fælles frihedsrettigheder. Dette gælder også borgernes sociale og økonomiske status, som aldrig må være en hæmsko for borgernes deltagelse i samfundslivet. Samfundsdebatten skal gøres folkelig igen og ikke sættes af elitære politiske og mediedagsordener.

 

Alt for længe har der været en elitær styret debat, som ikke har tilladt folket at mødes under et folkeligt banner. Vi har samlet os for at sige at vi har FÅET NOK. Nok af politiske ideer og tanker, der splitter befolkningen og truer individernes ret til frihed. Hvis du også har FÅET NOK, ligesom alle os, så meld dig under frihedsbanneret og udtryk din mening med stolthed. For kærlighed vinder altid over frygt – og ingen i dette frihedselskende fællesskab accepterer at blive styret af frygt. Vi nægter at se på vores medmennesker som syge individer til modsat er bevist. Vi vil have Danmark tilbage.

 

Hvad er vores vision?

Vores vision er et nutidigt samfund, med kortere afstand mellem borgerne og magten. Vi ønsker større gennemsigtighed i de beslutninger som træffes, og de aftaler som politikerne indgår. Vi vil derfor arbejde hen imod et samfund, med meget mere selv- og medbestemmelse for den enkelte, i alle livets aspekter.

Vi fødes i dag ind i en verden, med så mange regler vi aldrig har haft, eller får, nogen indflydelse over. Vi arver verden fra forrige generationer, uden nogensinde at have muligheden for at stille reelle spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Men, på et tidspunkt, begynder man at tvivle, på fundamentet af den verden, som vi har fået foræret, eller påtvunget, alt efter hvilket perspektiv man anlægger.

 

Den politiske struktur vi har i dag, er ikke kompatibelt med det 21. århundrede og hvordan mennesket eksisterer, lever og tænker. Den teknologiske udvikling har muliggjort det for borgerne at kunne få indsigt i, samt deltage mere aktivt, i de politiske processer. Men, specialiseringen af det politiske system, er medvirkende til at skabe et politikervælde og en professionel stand af karrierepolitikere, som ofte er afskårede fra den almindelige borgers hverdagserfaringer. Disse professionelle politikere bruger vores politiske system, som en vej til høje stillinger i store (inter)nationale organisationer eller virksomheder. Til skade for Danmark og folkets bedste.

 

Partisystemet, såvel som det politiske system, er over 100 år gamle. Det samme gælder de ideologier og den højre- venstrefløjsakse, som man analyserer politik ud fra. Det er denne fastlåste tænkning, som forvandler al politik til et spørgsmål om rødt eller blåt, uden hensyntagen til at samfundet har ændret sig fundamentalt bare med de sidste 20 års teknologiske landvindinger. Det konstante fald i medlemstilslutning til de politiske partier, skal forklares med at befolkningen ikke længere kan spejle sig selv i de ideologiske positioner, som politikerne og partierne har skabt.

 

Borgernes forhold til politik er gået i hårdknude. Denne knude skal løsnes op. Hele systemet skal gentænkes, hvis vi ønsker at bevare et samfund, hvor den enkelte borger stadig har en følelse af selv- og medbestemmelse i sit liv. Dette er også drivkraften bag lysten til samfundsengagement.

 

Vi ønsker ikke at bidrage til opretholdelsen af den ulige verdensorden, som internationale organisationer som f.eks.  EU, Verdensbanken og FN, har forårsaget. Vi ønsker et samfund, der arbejder hen imod et tættere nordisk fællesskab, med vores nordiske naboer, der har samme tradition for selvstændigheds- og frihedsorienterede tænkning. Dette ligger i tråd med vores ønske om et samfund, med kortere afstand mellem borgerne og magten. Det er ud fra et nordisk fællesskab, baseret på fælles nordiske værdier, at vi ønsker at møde og blive mødt af, den store verden.

 

Vores nordiske velfærdssamfund er unikke, såvel som vores skandinaviske frisind. Derfor vil vi aktivt samarbejde med alle nordiske organisationer, som søger at kultivere tættere politiske, økonomiske og kulturelle bånd, med vores nordiske naboer, med henblik på dannelsen af en egentlig Nordisk Union, som i fællesskab kan forhandle en blokaftaler med EU og andre relevante aktører.

 

Vores metoder

Vi er en folkelig demokratisk frihedsbevægelse. Vi gør brug af vores grundlovssikrede rettigheder til at samle befolkningen i meningsudvekslende forsamlinger.

 

Hvad enten det er via demonstrationer, støtteevents, debatter og folkemøder, er vores mål at samle folket og starte en debat om fremtiden for vores samfund. Vi ønsker en debat, der samler folket, og taler om hvordan vi får magten tilbage i vores Folkestyre.

 

Vores endemål er demokratiske debatter i alle nordiske lande, som kan føre til folkeafstemninger om dannelsen af en fælles Nordisk Union, som kan være vores værn, i en fremtid, som på ingen måde kommer til at ligne det forrige århundrede.

 

Vi ønsker ikke at bidrage til yderligere polarisering af Folket. Derfor går vi sammen med alle organisationer, som ønsker at skabe en ny folkelig og anti-elitær debat, om fremtiden for vores samfund.

 

Men In Black kodeks

Vi har bevidst ikke udtalt os offentligt, indtil vores platform havde taget mere form. Derfor har der været en del misforståelser omkring hvad vi gerne vil. Mediernes sensationsprægede fremstilling af os, har heller ikke gjort det lettere for den almene borger at danne et indtryk af hvad vi reelt er for en størrelse.

 

Vi er en folkelig bevægelse, med plads til alle borgere. Vores demonstrationer vidner også om en tilslutning fra kvinder, mænd, unge, ældre, udsatte og marginaliserede såvel som velstillede borgere, samt folk af alle slags overbevisninger.

 

Vi har bevidst fravalgt at have tilknytning, eller give taletid, til alle former for etablerede partier og politikere. Dette fordi Men In Black Denmark er en folkelig platform. Vores folkelige protestbevægelse skal ikke inficeres af nogen politikers splittende tænkning, hadefulde retorik eller politiske forhistorie. Dette er begyndelsen på et nyt politisk kapitel i Danmarkshistorien.

 

Nogle af vores tilhængere er ikke prøvede i politiske processer eller debatter. Og i et debatklima, med tilspidset retorik og manglende plads til fundamentale uenigheder, kan folk finde sig selv under pres og debatterne blive voldsomme.

 

Vi opfordrer derfor alle dem, som støtter vores sag, til at tænke sig ekstra om, når de indgår i dialog eller diskussioner med andre, om det er på sociale medier eller ude i samfundet.

 

Når man bærer, diskuterer eller kæmper sagen, eller man repræsenterer Men In Black platformens ideer overfor andre, er det desuden vigtigt at man udviser respekt for sagen, såvel som modparten man diskuterer med. Dels handler det om ikke at blande sine personlige problematikker ind i bevægelsens, men også om hvordan man fremstiller sig selv og sagen, via sin fremtoning og udvisning af respekt.

 

Det er ingen hemmelighed at medierne og politikerne, har haft interesse i at håne og latterliggøre os så meget som muligt, så nysgerrige borgere ikke fandt vej til vores kritik. Derfor er det ekstra påliggende for enhver at modarbejde den fortælling, som medierne og politikerne ønsker at male om bevægelsen og det frihedselskende folk.

 

FRIHED FOR DANMARK.

 

VI HAR FÅET NOK!